AEHM – Volume 19, Issue 3

Marine environments and dynamic processes in the northern South China Sea

Preface
Hongzhou Xu

Glider observed anticyclonic eddy in the Northern South China Sea
Yeqiang Shu, Peng Xiu, Huijie Xue, Jinglong Yao & Jiancheng Yu

The topography effect on the sudden deceleration of the mesoscale eddy propagation speed around Dongsha Islands in the northern South China Sea
Yang Yang, Tao Xing, Yinxia Wang, Junpeng Sui, Junhui Lei, Weidong Zhou, Qiang Wang, Lijun Qu & Dandan Sui

Seasonal and spatial variability of surface chlorophyll inside mesoscale eddies in the South China Sea
Peng Xiu, Mingxian Guo, Lili Zeng, Na Liu & Fei Chai

Validation of Microwave-Infrared, Tropical Rainfall Measuring Mission Microwave Imager and Advanced Microwave Scanning Radiometer – Earth observing system and WindSat-derived sea surface temperatures in coastal waters of the northern South China Sea
Jinnan Yuan, Dongxiao Wang, Chunxia Liu & Guanhuan Wen

Seasonal variations of sea level anomaly in the subtropical front zone based on satellite-derived data from 2003–2009
Chunhua Qiu, Jie Chen, Maosen Shangguan & Huabin Mao

Seasonal variation of dissolved oxygen in Sanya Bay
Hongzhou Xu, Sumin Liu, Qiang Xie, Bo Hong, Weihua Zhou, Yanying Zhang & Tao Li

Characteristics of vertical exchange process in the Pearl River estuary
Bo Hong, Wenping Gong, Shiqiu Peng, Qiang Xie, Dongxiao Wang, Haobo Li & Hongzhou Xu

The character of chlorophyll-a and its grey relationship with nitrate in the Pearl River estuary in summer
Yinxia Wang, Jisheng Zeng, Lei Chen, Quansheng Lou, Jian Xie, Huamei Huang & Yang Gao

A forecast model of freak wave generations in deep water
Jinpeng Hu, Yunqiu Zhang & Shuo Huang

Contributed Articles

Benthic macrofaunal communities along an estuarine gradient in the Jiaojiang River estuary, China
Yibo Liao, Lu Shou, Zhibing Jiang, Aigen Gao, Jiangning Zeng, Quanzhen Chen & Xiaojun Yan